Zákon pro všechny členy Kosmického společenství:

 

1. zákon:

 

Existuje nejvyšší bytost, která řídí chod celého Stvoření.

 

Tato bytost je nepoznatelná, zajišťuje však v celém Stvoření dodržování Kosmických zákonů, z ní vychází veškerý život v podobě duší a do ní se opět navrací. Nejvyšší bytost je ničím neohraničená a její vůle se projevuje transformací pralátky.

 

Tato bytost je spjata se vším stvořeným a obsahuje veškeré informace od počátku Stvoření.

 

Nejvyšší bytost je uctívána všemi ostatními stvořenými bytostmi, které mají duši.

 

2. zákon:

 

Nejvyšší bytost řídí život ve Vesmíru za pomocí Rad moudrých, které jsou tvořeny jedinci mající přímé duchovní spojení s nejvyšší bytostí. Rada moudrých dbá na dodržování Zákona a určuje tresty za jeho porušení.

 

3. zákon:

 

Základním pravidlem pro život všech stvořených bytostí je láska ke všem kategoriím stvoření, tedy nerostům, rostlinám, živočichům, lidem i planetě, která je nejvyšší kategorií.

 

4. zákon:

 

Projevem lásky je snaha o ochranu všeho stvořeného před zánikem - přičemž bytosti vyšší mají právo způsobit zánik života bytosti nižší, bude-li tím ochráněn jejich život, v pořadí jako je v předchozím bodě uvedeno. Život dává a odnímá pouze nejvyšší bytost. Žádná jiná bytost nemá právo ukončit svoji existenci ze své vůle, toto je porušení Zákona.

 

5. zákon:

 

Základní povinností každého člověka je práce pro společenství všech obyvatel celé planety. Každý pracuje pro společnost jen v nezbytně určené míře, nutné pro zachování života a vývoje na planetě. Každý má za svoji práci nárok na uspokojení všech svých životních potřeb. Všichni členové společnosti jsou si rovni ve svých právech a povinnostech, nikdo nesmí být omezován ve svých právech, pokud se neprovinil proti zákonu.

 

6. zákon:

 

Společnost poskytne každému člověku všechny požadované předměty a informace, pokud tím nedojde k omezení potřeb a práv ostatních členů společnosti nebo porušení Zákona.

 

7. zákon:

 

Každý je povinen ctít své rodiče, příbuzné i další osoby se kterými jedná, a respektovat jejich názory a svobodnou vůli.

 

 

8. zákon:

 

Osobní vlastnictví je nedotknutelné. Osobní vlastnictví je možné získat pouze jako ocenění vlastní práce nebo darem.

 

9. zákon:

 

Každý je povinen říkat komukoliv pouze pravdivé informace, bez ohledu na důsledky tohoto sdělení.

 

10. zákon:

 

Každý je povinen respektovat rozhodnutí Rady moudrých.

 

Na vyspělých planetách neexistují žádné další zákony. Každý čin se posuzuje vzhledem k těmto základním zákonům. Posouzení zpravidla provádějí místní zmocněnci Rady moudrých, vybraní Radou na určité funkční období. Proti jejich rozhodnutí se je možné odvolat pouze k Radě moudrých.”

 

 

Poznámka :

Viac sa dočítate od Adonisa o celom Kozmickom spoločenstve na stránke

www.vesmirni-lide.cz  v zdelení č. 132 a 133.Kozmické Zákony vo Worde - TU >>