P R O J E K T,SVETELNÉHO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRA
 

 

 

 

 


( I.  N á v r h )

 

 

 

 

V Žiline,  

Autor:   DA - Préma                                            

Dňa  5. apríla 2004                         

 

 

 

 

A)        Základné informácie

 

 

Návrh Projektu „Svetelné Centrum“ vznikol po predchádzajúcich úvahách a námetoch malého zoskupenia ľudí podobných záujmov, názorov, zamerania,  smerovania, životného poslania a životných hodnôt, ktorí sa rozhodli ukázať „veľkému svetu“, že je možné ŽIŤ V ŠŤASTÍ, pokiaľ človek zameria svoju pozornosť, svoje myslenie a svoje konanie na tie najkrajšie a najhodnotnejšie atribúty života na LÁSKU, MÚDROSŤ, KRÁSU, SVETLO, MIER, HARMÓNIU, ČISTOTU celej svojej bytosti i svojho čo najširšieho okolia, v stálom DUCHOVNOM, DUŠEVNOM i ŽIVOTNOM NAPREDOVANÍ,  a to pri uplatňovaní Vesmírnych zákonov a využívaní láskyplných rád  od vyšších civilizácií nášho Vesmíru – civilizácií LÁSKY a SVETLA. Toto malé zoskupenie ľudí túži vytvoriť pre začiatok aspoň na malom území „oázu harmónie“, kde :

 

-         KAŽDÝ má rovnaké práva a slobodu rozhodovania za dodržiavania Vesmírnych  zákonov,

-          KAŽDÝ má zabezpečené všetky základné životné potreby, bez zreteľu na to, koľko svojim vlastným pričinením pre Celok prináša,

-         KAŽDÝ zo svojej vlastnej vôle, podľa svojho vlastného uváženia, záujmu, uvedomenia a rozhodnutia prináša pre Centrum hodnoty tým jemu/jej najvhodnejším a najvyhovujúcejším spôsobom, prostriedkom a formou, akými je toho sám/sama schopný/á a aké má na to možnosti,

-          KAŽDÝ na tomto území žijúci akceptuje uplatňovanie princípov, spôsobu a hodnôt života so zameraním na svoj duchovný, duševný a životný rozvoj pri dodržiavaní Vesmírnych zákonov, BEZ nadradenosti, BEZ podceňovania, BEZ egoistických zámerov, BEZ negatívnych úmyslov a spôsobov, BEZ ubližovania sebe či iným (ľudským, či zvieracím) bytostiam, BEZ utrpenia, či vytvárania utrpenia, BEZ finančného chaosu a zapájania sa do negatívnych ovládacích programov a mechanizmov „sveta zla“,

-         KAŽDÝ na tomto území žijúci má podľa svojej vlastnej vôle a rozhodnutia právo na získanie informácií o možnostiach  svojho napredovania, rozvoja svojich schopností, ako i možnosti zapojenia sa do procesu Centra v čo najširšej a najvyššej miere, do akej sa TU a TERAZ dá.

 

 

 

 

B)         Cieľ Projektu

 

 

Cieľom Projektu je vytvoriť územie HARMÓNIE, LÁSKY, MÚDROSTI, PRAVDY, RADOSTI - ŠŤASTIA, KRÁSY, DOBRA, ČISTOTY, ZDRAVIA, MIERU, CITU, POROZUMENIA … všetkých bytostí na tomto území žijúcich pri uplatňovaní Vesmírnych zákonov a tieto nádherné atribúty rozšíriť postupne po celej planéte láskyplnej spolupráci s vyššími Vesmírnymi civilizáciami LÁSKY a SVETLA.

 

 

 

 

C)        Spôsob realizácie Projektu

 

 

V začiatkoch realizácie Projektu je potrebné zabezpečiť priestory buď formou prenájmu alebo zakúpením budovy na tento účel najvhodnejšej, v mieste prístupnom čo najširšej vrstve obyvateľstva.

 

      Prenájom, poprípade kúpu budovy k realizácii Projektu riešiť z prostriedkov prípadných sponzorov. Uvítame, ak sa ozve niekto naklonený tomuto projektu s možnosťou poskytnutia priestorov na tento účel zdarma, popr. s nízkym, symbolickým nájmom…     

 

 

 

KONTAKT :

 

e-mail : vosvetlelasky@vosvetlelasky.sk